Загальна середня освіта

Однією із складових безперервної освіти є загальна середня освіта, яка являє собою цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство та культуру.

     Підґрунтям такої освіти можна назвати навчальний та виховний процес, який базується не лише на принципах науковості, але й на загальнолюдських цінностях. Він поєднує навчання і виховання і сприяє формуванню цілісної особистості, є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Загальна середня освіта — обов’язкова складова безперервної освіти.

  Загальна середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, формування громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору.

    На сьогоднішній день в Україні загальна середня освіта представлена загальноосвітніми закладами різних типів і всіх форм власності.

Рівні загальної середньої освіти:

– початкова;

– основна;

– повна.

     Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, писати, знати основи арифметики, формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни.

   Основна (базова) середня освіта забезпечує досконале оволодіння українською та рідною мовами, засвоєння знань з базових дисциплін, можливість здобуття наступних рівнів освіти, професійну підготовку, формування високих громадянських якостей та світоглядних позицій.

    Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення.

     Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

Повна середня освіта забезпечує поглиблене оволодіння знаннями з базових дисциплін та за вибором, орієнтацію на професійну спеціалізацію, формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянської позиції особистості, можливість здобуття освіти вищого рівня.

     Учням  (вихованцям),  які  закінчили  старшу  школу  11-й  (12-й клас  або  відповідний  курс  у  професійно-технічному або вищому  навчальному  закладі  I-II  рівня  акредитації) видається  свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та додаток до нього.

     Свідоцтво про здобуття повної загольної середньої освіти дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів  і форм власності.