КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

ІМ. А. С. МАКАРЕНКА


У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ  ІМ. А. С. МАКАРЕНКА викладання окремого навчального предмета (дисципліни) здійснюється на уроці.

Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом викладача з постійним складом учнів.

Тривалість уроку в лiцеї становить – 45 хв.

Урок як основна форма освітньої діяльності виконує такі функції:

 • Організаційна — забезпечується організація учнів на пізнавальну діяльність у складі конкретного первинного колективу.
 • Освітня — сприяє отриманню системи знань стосовно вимог загальної, політехнічної і професійної освіти.
 • Дидактична — сприяє створенню оптимальних умов для оволодіння учнями методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності.
 • Розвивальна- забезпечуються умови для розвитку інтелектуальних можливостей особистості як визначального чинника становлення головного багатства окремої особистості і суспільства загалом.
 • Виховна — створюються оптимальні умови для розв'язання на уроці мікрозавдань розумового, морального, трудового, фізичного й естетичного виховання.
 • Перспективна — вибудовується система перспективних ліній з метою формування позитивних мотивів навчання й життєдіяльності особистості.

Усі названі функції уроку певною мірою взаємозумовлені і реалізуються шляхом узгодженої діяльності викладача й учнів.

Види уроків:

 • Урок засвоєння нових знань.
 • Урок формування і вдосконалення вмінь і навичок.
 • Урок узагальнення і систематизації знань.
 • Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок.
 • Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.
 • Комбінований урок

Навчальні предмети,

які викладаються у ліцеї:

 

 

 • Українська мова

Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя.

Українська мова навчає будувати зв`язні писемні висловлювання. Розвиває усі види мовленнєвої діяльності (слухання, розуміння, говоріння, читання і письмо). Розвиває орфоепічні, лексичні, граматичні, правописні, стилістичні уміння.

Оволодіння українською мовою сприяє залученню учнів до надбань культури українського народу, сприяє формуванню патріота і громадянина.

 

 • Українська література

Українська література як навчальний предмет посідає важливе місце у системі викладання загальноосвітніх предметів, сприяє збагаченню внутрішнього світу молодої людини, розвитку творчих здібностей, особистісному формуванню учня як громадянина, який має активну життєву позицію, що виявляється у любові до України, свого народу, рідної мови.

На уроках з цієї дисципліни учні одержують уявлення про найважливіші етапи її розвитку, знайомляться з національною своєрідністю української літератури, вивчають програмні твори українських письменників та знайомляться з їх біографією.

 

 • Історія України

Історія України – одна із складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність та пов’язані з нею подвиги, тріумфи, драми, трагедії.

Предметом вивчення курсу «Історії України» є складний і багатогранний процес формування багатомільйонного українського народу, його діяльності в соціально-економічній, духовній, політичній і державній сферах діяльності з давніх-давен до сьогодення. Разом з тим історія України має розглядатися в тісному взаємозв'язку з глобальними історичними процесами, з історією її найближчих сусідів, з якими у різні часи українці перебували у складі різних держав.

Вивчення історії сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток. Закріплена в традиціях, обрядах, художніх образах та теоріях, історична свідомість дає змогу людству узагальнити історичний досвід.

Історія вчить кожну людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.

 

 • Всесвітня історія

Всесвітня історія — розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.

Всесвітня історія вивчає і описує процес розвитку людського суспільства в цілому, з характерними закономірностями, що проявляються в історії всіх народів. Всесвітньо-історичний процес умовно поділяється на хронологічні періоди:

- Доісторичний період

- Стародавній світ

- Середньовіччя

- Нова історія

- Новітня історія

 

 • Захист Вітчизни

Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, вивчення якого проводиться окремо для юнаків та дівчат

Мета навчального предмета – формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про  військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання.

Завдання  предмета:

- підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

- набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;

- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

 

 • Правознавство

Правознавство – це наука, яка вивчає право як систему соціальних та суспільних норм, також вивчає правові форми організації діяльності держави та політичної системи суспільства загалом.

Правознавство — це одна з найважливіших суспільних наук.

Право відіграє дуже важливу роль в житті людей, держави та суспільства. За допомогою права закріплюють форму державного устрою, політичний режим і форму правління певної держави. Право виступає в ролі регулятора суспільних відносин, воно захищає права громадян і держави. Всі права людей загалом закріплені в Декларації про права людини. А права українців записані в Конституції України.

 

 • Зарубіжна література

Основна мета предмета «зарубіжна література» – залучити учнів до скарбниці світової культури, ознайомити їх із визначними зразками різних країн і народів, дати уявлення про світовий літературний процес, історію його розвитку від стародавніх часів до сьогодення, про національну своєрідність та загальнолюдську цінність включених до курсу літературних творів у співставленні з рідною літературою.

 

 • Англійська мова

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

 

 

 • Математика

Математика - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. Загальноприйнятого визначення математики немає. Початково вона використовувалася для підрахунку, вимірювання, а також для вивчення форм і руху фізичних об'єктів шляхом дедуктивних розмірковувань та абстракцій.

Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язування практичних задач. Певної математичної підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох навчальних предметів загальноосвітньої школи. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язуванні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Тому одним із головних завдань цього курсу є забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності.

 

 • Географія

Географія — наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

У процесі вивчення географії в учнів формується просторове уявлення про земну поверхню, вони розвивають уміння усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

 

 • Фізика

Місце фізики в системі загальноосвітніх предметів визначається особливостями фізики як науки серед інших наук. Сучасна фізика є найважливішим джерелом знань про навколишній світ, основою науково-технічного прогресу і разом з тим одним з найважливіших компонентів людської культури.

Фізика є теоретичною наукою, що відкриває фундаментальні закони природи. Фізичні теорії і фізичні методи дослідження все більше проникають в інші природничі науки (хімію, астрономію, біологію тощо) і дають важливі результати. Фізику вважають теоретичною основою сучасної техніки, багато галузей якої виникли на базі фізичних відкриттів. Це - електротехніка, радіотехніка, ядерна енергетика і т.д.

Фізика вивчає первинні структури матерії і відповідні їм найпростіші форми її руху. Цим вона створює природничо-наукову базу для сучасного світосприймання, яке є складовою частиною діалектико-матеріалістичного світогляду.

 

 • Хімія

Хімія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їхнього складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

 

 • Біологія

Біологія — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю в усіх його проявах.

Мета навчання біології полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формуванні екологічного культури.

 

 • Технології

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, ста­нов­лення й розвиток ринкових відносин і нових форм гос­по­дарювання, зростання обсягу знань про перетворення ма­те­ріалів, енергії та інфор­ма­ції в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вима­га­ють підвищення рівня тех­нологічної куль­тури підростаючого по­ко­лін­ня. На даний час тех­нологічна освіта учнів має бути зорієнтована на вивчення но­вих виробничих про­цесів, осучаснення виробничих сто­сунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші су­часні засоби виробництва (автоматика, робототехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрун­товне оволодіння ними знань про закономірності про­ектної, техніко-технологічної та побутової діяль­ності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих законо­мір­но­стей; все­бічне ознайомлення з профе­сією, що відповідає індивіду­альним мож­ливостям учня; форму­вання здатності мобілізувати свої потенційні твор­чі можливості в різних видах діяльності.

 

 • Інформатика

Інформатика — це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі га суспільстві, методи та засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання інформації та управління інформаційними процесами.

Метою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основ інформаційної культури та інформатичної компетентності.

 

 • Фізична культура

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.